Överlåtelsebesiktning

Vad är en överlåtelsebesiktning? Många som säljer sitt hus väljer att låta en besiktningsman besikta huset före försäljningen för att vara medvetna om vilket skick huset befinner sig i. Genom att ha ett besiktat hus kan du åtgärda eventuella fel och minska riskerna för köparna vid din försäljning vilket kan öka värdet på huset. En annan fördel är att du minskar risken för framtida rättsliga tvister.

Vad finns det för typer av överlåtelsebesiktningar?

Det finns enklare besiktningar där man går igenom husets alla tillgängliga ytor. Mer avancerade överlåtelsebesiktningar går igenom

  • Riskkonstruktioner
  • Fuktmätning, brister och vattenskador (exempelvis vid tvätt och diskmaskin)
  • Funktionskontroller av de jordade vägguttagen
  • Fel i rördragningar och radiatorsyste

Vad kostar en besiktning?
Priset på besiktningen beror på hur stort objektet är och är något dyrare ifall man inkluderar boareamätning. En besiktning av en bostadsrätt kan tex kosta kring 2500 kronor.

SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund, har en förteckning över besiktningsförrättare med därtill hörande förpliktelser.

1. Besiktningsmannen är inte skyldig att kontrollera riktigheten av de handlingar och upplysningar om fastigheten som uppdragsgivaren överlämnar i samband med överlåtelsebesiktningen.

2. Besiktningsmannen skall arkivera en kopia av besiktningsutlåtandet under minst två år.

3. Besiktningsmannen är skyldig att ersätta den skada som besiktningsmannen orsakar uppdragsgivaren genom vårdslöshet eller försummelse vid utförandet av överlåtelsebesiktningen. Besiktningsmannens ansvar är begränsat enligt nedanstående villkor.

4. Besiktningsmannen är endast ansvarig för uppdraget gentemot sin uppdragsgivare. Annan än uppdragsgivare äger således inte rätt till skadestånd från besiktningsmannen.

5. Besiktningsmannens skadeståndsskyldighet är begränsad till det lägsta av följande belopp.

a) Skillnaden mellan fastighetens värde vid överlåtelsetillfället med respektive utan fel i besiktningsutlåtandet.

b) Den ersättning som uppdragsgivaren i förekommande fall utgett och varit skyldig att utge till annan till följd av fel i besiktningsutlåtandet.

c) 15 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring vid den tidpunkt då avtal om överlåtelsebesiktning träffades.

6. Skada vars värde understiger ett belopp motsvarande 0,2 prisbasbelopp är besiktningsmannen inte skyldig att ersätta.

7. Om besiktningsmannen utför tilläggsuppdrag i anslutning till överlåtelsebesiktningen skall begränsningen i besiktningsmannens skadeståndsskyldighet omfatta även skada på grund av fel i tilläggsuppdraget.

8. Skada som beror på att det i besiktningsutlåtandet saknas någon uppgift eller påpekande som besiktningsmannen lämnat muntligen ersätts endast om uppdragsgivaren omgående efter erhållandet av besiktningsutlåtandet begärt komplettering av besiktningsutlåtandet.

9. Fel i besiktningsmannens uppdrag eller krav på grund av sådant fel skall reklameras respektive framställas inom skälig tid från det att felet märkts eller borde ha märkts respektive från det att skada upptäckts. Besiktningsmannen ansvarar inte för fel och är inte skyldig att betala för krav som reklamerats respektive framställts senare än två år efter att uppdraget avslutats. Uppdraget är avslutat i och med att besiktningsmannen översänt besiktningsutlåtandet till uppdragsgivaren.

10. Besiktningsmannen är skyldig att inneha en giltig konsultansvarsförsäkring med särskilda villkor om överlåtelsebesiktning.

Ovanstående lista kommer från Besiktia

Det finns företag som gör besiktningar och även hjälper till med försäkringen.